Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Home / Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van Vloerentopper                         KvK 69.10.19.22

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden.
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten aangegaan door Vloerentopper, gevestigd te Haarlem.
1.2. Met het accepteren van een offerte en het geven van een opdracht aan deze, accepteert een (potentiële) opdrachtgever de toepasselijkheid van de onderhavige door Vloerentopper gehanteerde algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zullen alsdan met uitsluiting van andere voorwaarden, welke dan ook, op een door Vloerentopper gedane offerte en/of op een aan hem gegeven opdracht van toepassing zijn.
1.3. Een van een (potentiële) opdrachtgever van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarde kan slechts bij een schriftelijke instemming van Vloerentopper gelding hebben en hem binden. Een dergelijke schriftelijke instemming zal slechts gelden voor zolang de uitvoering van een opdracht in het kader waarvan deze gegeven is voortduurt. Een dergelijke instemming zal dus nimmer verder kunnen reiken dan de opdracht waarvoor zij werd gegeven.
1.4. Het in het derde lid van dit artikel bepaalde heeft met betrekking tot al datgene dat daarin is bepaald dezelfde werking in een geval dat een opdrachtgever zich zou beroepen op algemene voorwaarden, die door een derde voor het hanteren daarvan zijn opgesteld voor een geval dat de opdrachtgever een particulier is.

Artikel 2. Aangenomen werk.
2.1. In een offerte, aan te nemen werk betreffende, zijn de door Vloerentopper uit te voeren werkzaamheden volledig omschreven, waar nodig gebaseerd op mee te sturen tekeningen.
2.2. Alle door hem te verrichten werkzaamheden worden door Vloerentopper uitgevoerd naar door hem opgegeven, dan wel door hem geaccepteerde, maten en/of gebaseerd op door hem gemaakte, dan wel geaccepteerde tekeningen. Bij geringe zich bij de uitvoering van werkzaamheden voordoende maatafwijkingen heeft een opdrachtgever overigens geen recht om een betaling op te schorten, dan wel om niet te betalen.
2..3. Tenzij anders zal worden overeengekomen zal Vloerentopper gehouden zijn om hem aanbiedingen gedurende dertig dagen te handhaven.

Artikel 3. Aanbiedingen.
3.1. Elke overige offerte, dat wil zeggen niet aan te nemen werk betreffende, geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend.
3..2. Een mondelinge aanbieding van Vloerentopper bindt hem slechts na een schriftelijke bevestiging door hem daarvan.

Artikel 4. Overeenkomsten.
4.1. Een aan hem gegeven mondelinge opdracht kan Vloerentopper slechts binden na hem schriftelijke bevestiging daarvan aan een desbetreffende opdrachtgever.
4.2. Een door Vloerentopper aangegane overeenkomst zal ontbonden zijn indien aan hem, zulks te harer beoordeling, zal blijken dat een opdrachtgever niet voldoende waarborg biedt waar het de betaling van door hem uit te voeren werkzaamheden, dan wel door hem te verrichten leveranties, betreft. Het is aan Vloerentopper toegestaan om een onderzoek naar de kredietwaardigheid van een opdrachtgever te (doen) verrichten. Van het feit van een ontbonden zijn van een overeenkomst op grond van het hierin vervatte zal Vloerentopper een desbetreffende opdrachtgever schriftelijk dienen te verwittigen.
4.3. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen tussen Vloerentopper en een (potentiële) opdrachtgever binden (opgegeven) maten, gewichten, eigenschappen, en dergelijke, van door hem bij een aanbieding geoffreerde, dan wel van door hem bij de uitvoering van een opdracht gebruikte, materialen en producten, alsmede andere gegevens daarvan, vermeld in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, en dergelijke, hem niet. Behoudens bewijs van het tegendeel wordt Vloerentopper geacht dergelijke gegevens te goeder trouw te hebben verstrekt.
4.4. Behoudens de instemming van Vloerentopper met betrekking daartoe is een (potentiële) opdrachtgever verplicht om er voor zorg te dragen dat geen enkel gegeven van door Vloerentopper bij de uitvoering van een opdracht gebruikte materialen en producten, alsmede van door hem ten behoeve daarvan gebruikte tekeningen, in woord of geschrift, of op welke andere wijze dan ook, aan een derde bekend wordt. Het is met name niet aan een (potentiële) opdrachtgever toegestaan om kopieën te maken van aan deze door Vloerentopper bij een offerte, of ten behoeve van een opdracht, verstrekte bescheiden, welke dan ook.

Artikel 5. Afspraken.
Afspraken en/ of overeenkomsten tussen een lid van hem personeel en een opdrachtgever, dan wel een personeelslid van een opdrachtgever, binden Vloerentopper, tenzij schriftelijk door hem bevestigd, niet.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten.
6.1. Tenzij anders tussen hem en een (potentiële) opdrachtgever zal worden overeengekomen verblijft elk intellectueel eigendomsrecht waar het door hem aan deze verstrekte gegevens betreft bij Vloerentopper. Het is aan een (potentiële) opdrachtgever slechts met uitdrukkelijke toestemming van Vloerentopper toegestaan om dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren.
6.2. Al datgene dat in het kader van een offerte en/of een opdracht door Vloerentopper aan een (potentiële) opdrachtgever wordt verstrekt blijft hem onvervreemdbaar eigendom, en dient op een eerste verzoek van hem kant onverwijld door deze aan hem geretourneerd te worden.
6.3. Een (potentiële) opdrachtgever zal aan Vloerentopper bij elke overtreding van het hierin bepaalde een gefixeerde boete van € 5.000 verbeuren, onverminderd diens recht om alsdan de gehele door hem deswege geleden en nog te lijden schade van deze te vorderen.

Artikel 7. Verplichtingen van Vloerentopper.
7.1. Vloerentopper is verplicht om aan hem gegeven opdrachten uit te voeren ingevolge datgene dat in een desbetreffende overeenkomst werd bepaald.
7.2. Voor zover daarop van toepassing aanvaardt Vloerentopper een aan hem gegeven opdracht onder het voorbehoud dat de met betrekking daartoe vereiste vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, etc. , tijdig, dat wil zeggen vóórdat er door hem begonnen dient te worden met de uitvoering van te verrichten werkzaamheden, zijn verleend.

Artikel 8. Verplichtingen van een opdrachtgever.
8.1. Een opdrachtgever dient, tenzij anders is, of zal worden, overeengekomen, ervoor zorg te dragen dat Vloerentopper tijdig, dat wil zeggen vóórdat er door hem begonnen dient te worden met de uitvoering van te verrichten van werkzaamheden, de beschikking heeft over:
a. alle met betrekking tot een gegeven opdracht vereiste, vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, etc. ;
b. de locatie, respectievelijk de ruimte, waar Vloerentopper werkzaamheden zal moeten uitvoeren, welke alsdan geheel ontruimd zal moeten zijn;
c. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van bouwmaterialen en werktuigen, etc. , alles op hem aanwijzing;
d. voldoende aansluitmogelijkheden waar het de door hem daarbij benodigde elektrische energie aangaat, en over voldoende aftappunten voor gas en water, alles op hem aanwijzing;
e. alle gegevens, waaronder desbetreffende tekeningen, aangaande al datgene dat zich in, en/of op, en/of aan, en/of onder een locatie, en/of perceel, en/of pand bevindt, zoals kabels, leidingen, buizen, etc.;
f. personen die, voor zover benodigd, dienen zorg te dragen voor het toezicht op voorgeschreven in acht te nemen veiligheidsvoorschriften, en de uitvoering daarvan, onder andere bij werkzaamheden aan wegen.
8.2. Een opdrachtgever is verplicht om niet, en in elk geval voor zover zulks reeds op of nabij een locatie van door Vloerentopper te verrichten werkzaamheden aanwezig is, het door hem daarbij benodigde ter beschikking te stellen, zoals gas, water, elektriciteit, faciliteiten voor opslag, alsmede andere benodigde zaken.
8.3. Voor zover een opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen deze en Vloerentopper zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is deze verantwoordelijk en aansprakelijk waar het een niet tijdige levering, respectievelijk uitvoering, daarvan betreft.
8.4. Voor zover een opdrachtgever verantwoordelijk is voor vertragingen bij het begin en tijdens het uitvoeren van de door Vloerentopper in het kader van een opdracht te verrichten werkzaamheden is deze jegens hem aansprakelijk voor door hem deswege geleden en te lijden schade.

Artikel 9. Uitbesteding van werkzaamheden aan derden.
Het is te allen tijde aan Vloerentopper toegestaan om in het kader van de uitvoering van een opdracht werkzaamheden door een derde, dan wel derden, te laten verrichten.

Artikel 10. Onderaanneming.
10.1. In een geval dat Vloerentopper bij de uitvoering van een aan hem verstrekte opdracht werkzaamheden door een derde, hierna de onderaannemer te noemen, laat verrichten, dient deze op een eerste verzoek van hem een schriftelijke opdracht aan hem te verstrekken van de werknemers, die hij/zij, de onderaannemer dus, ten behoeve van de uitvoering van de desbetreffende opdracht werkzaamheden laat verrichten.
10.2. Op een eerste desbetreffend verzoek zal de onderaannemer aan hem de loonstaten laten zien van de werknemers, die hij/zij in het kader van de door Vloerentopper verstrekte opdracht, werkzaamheden laat uitvoeren, alsmede opgave doen alwaar door die werknemers werkzaamheden zijn verricht el) van de aldaar gewerkte uren.
10.3. De onderaannemer staat er jegens Vloerentopper voor in dat hij/zij alle verplichtingen voortvloeiende uit de sociale verzekeringswetten en de belastingwetgeving nakomt, en vrijwaart hem aldus in dat raam.
10.4. De onderaannemer is verplicht om op een eerste verzoek van Vloerentopper aan deze schriftelijk de naam en het adres van de bedrijfsvereniging waar hij/zij bij is aangesloten en het bewijs van die inschrijving te verstrekken, alsmede zijn/hem loonbelastingnummer.
10.5. De onderaannemer is tevens verplicht om op een eerste verzoek van Vloerentopper verklaringen over te leggen aangaande zijn/hem betalingsgedrag waar het aan de bedrijfsvereniging en de belastingdienst te verrichten betalingen betreft.
10.6. De onderaannemer verplicht zich om op een eerste verzoek van Vloerentopper aan hem te laten zien dat hij/zij zijn/hem verplichtingen ten opzichte van de bedrijfsvereniging en de belastingdienst volledig en correct administreert.
10.7. Aan Vloerentopper komt te allen tijde het recht toe om onder inhouding daarvan op door hem aan de onderaannemer te betalen bedragen in diens plaats aan de bedrijfsvereniging en de belastingdienst die bedragen af te dragen, die hij/zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen hem/hem en Vloerentopper aan die instanties heeft te voldoen.
10.8. a. Onverminderd al het overige in dit artikel bepaalde, is de onderaannemer verplicht om de in de Coördinatiewet Sociale Verzekering bedoelde G-rekening beschikbaar te hebben.
b. Indien en voor zolang de onderaannemer het nummer van diens G-rekening (nog) niet aan Vloerentopper zal hebben doorgegeven zal deze gerechtigd zijn om aan hem/hem de betaling op te schorten van die bedragen, die hij/zij in het kader van de opdracht van Vloerentopper aan hem/hem aan de bedrijfsvereniging en de belastingdienst heeft af te dragen.
c. Vloerentopper kan te allen tijde bedragen, die de onderaannemer in het kader van door hem/hem uitgevoerde werkzaamheden aan de bedrijfsvereniging en de belastingdienst heeft af te dragen, op diens G-rekening overmaken. Met een desbetreffende overdracht zal Vloerentopper voor wat betreft dat gedeelte van hem betalingsverplichtingen aan de onderaannemer ten opzichte van deze gekweten zijn.
10.9. a De onderaannemer kan slechts bij toestemming van Vloerentopper door hem aan hem/hem opgedragen werkzaamheden door een derde, dan wel derden, laten uitvoeren.
b. Elke dergelijke derde zal als het ware als een werknemer van de onderaannemer worden beschouwd, dan wel, voor zover het daarbij om een onderneming zal gaan, zal al datgene dat in dit artikel is bepaald mutatis mutandis tévens ten aanzien van deze onderneming gelding hebben, dan wel ten aanzien daarvan doorwerking hebben.
10.10. De onderaannemer zal aan Vloerentopper bij elke overtreding van het hierin bepaalde een gefixeerde boete van € 5.000 verbeuren, onverminderd diens recht om alsdan de gehele door hem deswege geleden en nog te lijden schade van hem/hem te vorderen.

Artikel 11. Prijswijzigingen.
Vloerentopper is te allen tijde gerechtigd om na het verlenen van een opdracht aan hem verhogingen van hem kosten tengevolge van wijzigingen in lonen, premies en arbeidsvoorwaarden, etc., aan hem opdrachtgever door te berekenen. Zo ook is zij gerechtigd om voor hem onvoorziene wijzigingen in materiaalprijzen, en in de prijzen van door hem te leveren andere goederen, aan hem opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 12. Meer-en minderwerk.
12.1. Aan Vloerentopper opgedragen werkzaamheden en door hem uit te voeren leveranties zijn strikt beperkt tot datgene dat schriftelijk tussen hem en een opdrachtgever is overeengekomen.
12.2. In afwijking van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde kunnen Vloerentopper en een opdrachtgever nadien overeenkomen dat er meer, dan wel minder, zal worden uitgevoerd en/of geleverd dan oorspronkelijk tussen hen werd overeengekomen. Het meerdere zal alsdan door Vloerentopper aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Het mindere zal niet worden berekend, dan wel in een voorkomend geval worden verrekend.
12.3. Indien en voor zover Vloerentopper tijdens het uitvoeren van een opdracht geconfronteerd zal worden met voor hem onvoorzienbare kostenverhogende factoren, zal zij gerechtigd zijn om zulks aan een opdrachtgever door te erekenen.

Artikel 13. Materialen.
13.1. Tenzij uitdrukkelijk anders tussen hem en een opdrachtgever is overeengekomen, zal Vloerentopper bij het uitvoeren van een hem gegeven opdracht waar het de daarbij door hem te leveren en te verwerken materialen aangaat gebruik maken van materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.
13.2. Bij de uitvoering van hem werkzaamheden door hem verwijderde goederen kunnen, zo zij dat wenst en als de opdrachtgever daartegen geen bezwaar heeft, aan Vloerentopper toevallen. Voor zover van toepassing is Vloerentopper alsdan gehouden tot de betaling van een billijke vergoeding daarvoor.
13.3. Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, welke dan ook, zal voor een opdrachtgever geen reden kunnen zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.

Artikel 14. Annuleringen.
14.1. In het geval dat een opdrachtgever een aan Vloerentopper gegeven opdracht annuleert, is  de opdrachtgever aan Vloerentopper een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de door Vloerentopper opgelopen schade en kosten.
14.2 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert minimaal twee maanden voorafgaande aan de levering en/of uitvoering, is de opdrachtgever een bedrag aan Vloerentopper verschuldigd van 30% van het overeengekomen totaalbedrag.
Annuleert de opdrachtgever de opdracht één maand tot één week voorafgaande aan de levering en/of uitvoering, is de opdrachtgever een bedrag aan Vloerentopper verschuldigd van 40% van het overeengekomen totaalbedrag.
Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert één week voorafgaande aan de levering en/of uitvoering, is de opdrachtgever een bedrag aan Vloerentopper verschuldigd van 100% van het overeengekomen totaalbedrag.
14.3. Tenzij tussen partijen anders werd overeengekomen, geven het al dan niet verlenen van subsidies, het al dan niet verkrijgen van financieringen, alsmede andere onvoorziene omstandigheden, waaronder scheiding, verhuizing, overlijden aan een opdrachtgever nimmer een recht om tot het annuleren van een aan Vloerentopper gegeven opdracht te komen.

Artikel 15. Leveringstermijnen.
15.1. In een geval dat enige door hem geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering en/of oplevering overschreden wordt, kan daarvan aan Vloerentopper slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan hem doen en/of laten valt toe te schrijven. In elk geval kan zulk een verwijt niet aan Vloerentopper worden gemaakt, casu quo kan zij niet verantwoordelijk en aansprakelijk gehouden worden voor enige schade als gevolg van een dergelijke overschrijding.
15.2. Bij het niet afnemen door deze van door hem voor een opdrachtgever bestelde goederen, zal Vloerentopper, terwijl zij ter beschikking van zulk een opdrachtgever blijven, de betreffende goederen waar mogelijk voor diens rekening en risico (doen) opslaan.

Artikel 16. Oplevering.
16.1. Een door hem uitgevoerd werk, dan wel project, wordt geacht door Vloerentopper aan de opdrachtgever te zijn opgeleverd op het tijdstip dat zij schriftelijk aan deze te kennen geeft dat het betreffende werk, dan wel project, gereed is, dan wel op het tijdstip dat deze het betreffende werk, dan wel project, in gebruik heeft genomen.
16.2. In het geval dat een door Vloerentopper met een opdrachtgever overeengekomen opleverings- termijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten hem macht ligt en aldus niet aan hem doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 19 lid 1 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 17. Reclames.
17.1. Een opdrachtgever wordt geacht prompt na aflevering van goederen, casu quo na de oplevering van een werk, tot de inspectie daarvan over te gaan, en om daaraan geconstateerde gebreken ter stond aan Vloerentopper te melden. Elke opdrachtgever wordt, behoudens in een geval van een niet te constateren gebrek, bij het ontbreken van binnen acht dagen na af – en/of oplevering van een betreffend goed en/of werk aan Vloerentopper gerichte reclames akkoord te zijn gegaan met de staat waarin zulk een goed en/of werk op het moment van de af- en/of oplevering verkeerde.
17.2. Vloerentopper zal in staat gesteld moeten worden om een bij hem ingediende reclame te controleren. Zij is alleen verplicht om een schriftelijk door hem erkend gebrek te verhelpen.
17.3. Indien een opdrachtgever en Vloerentopper in onderling overleg besluiten om ter beslechting daarvan een geschil over enig in dit artikel bepaalde aan een derde voor te leggen, dan zullen de kosten, die deze derde in een voorkomend geval voor zijn werkzaamheden zal berekenen voor rekening komen van de partij, die door hem/hem in het ongelijk wordt gesteld.
17.4. In elk geval dat Vloerentopper een gebrek zal moeten verhelpen zal zij tot niet meer gehouden dan tot datgene dat zij in het kader daarvan zal moeten verrichten. In elk geval dat een gebrek niet te verhelpen zal zijn, en dat er deswege door Vloerentopper een vergoeding betaald zal moeten worden, zal de alsdan door hem te betalen vergoeding, met inbegrip van gemaakte kosten, nimmermeer kunnen bedragen dan het factuurbedrag van het desbetreffende geleverde goed, casu qou van het desbetreffende opgeleverde werk.

Artikel 18. Aansprakelijkheid.
18.1. Vloerentopper kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten hem macht ligt en aldus niet aan hem doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 19 lid 1 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van een opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel enige andere persoon, die door of vanwege deze te werk is gesteld.
18.2. Vloerentopper is slechts op de vergoeding van een schade, welke dan ook, en door welke oorzaak dan ook, aan te spreken voor zover een schade het bedrag waarvoor zij zich voor schade heeft verzekerd niet te boven gaat. Zij is nimmer aansprakelijk voor meer dan dat.
18.3. Vloerentopper zal hoe dan ook nimmer gehouden zijn tot het vergoeden van gevolgschade, door welke gebeurtenis een dergelijke schade dan ook is ontstaan.

Artikel 19. Overmacht.
19.1. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Vloerentopper liggen, dan wel niet aan hem doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welk weersomstandigheid dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van materialen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan, het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Vloerentopper door diens leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Vloerentopper of van diens leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Vloerentopper of diens leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
19.2. Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in het eerste lid van dit artikel zal Vloerentopper niet alleen niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van hem verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van elk geval op zich afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een blijvende onmogelijkheid van levering en/of uitvoering, zoals overeengekomen, zal de desbetreffende overeenkomst beschouwd worden als te zijn geannuleerd, dan wel als te zijn ontbonden. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, zij het gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Vloerentopper als diens opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de laatste aan de eerste te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 20. Eigendomsvoorbehoud.
20.1. Elk door Vloerentopper aan een opdrachtgever geleverd goed blijft hem eigendom tot aan de volledige betaling daarvan door deze aan hem.
20.2. Zolang een door hem aan een opdrachtgever geleverd goed nog niet door deze aan hem is betaald komt aan Vloerentopper te allen tijde het recht toe om op een eerste vordering met betrekking daartoe door hem aan deze het desbetreffende goed tot zich te nemen. In een geval dat een opdrachtgever in een staat van surséance van betaling, faillissement, of liquidatie komt te verkeren, dan wel bij beslaglegging(en), komt aan Vloerentopper het recht toe om, zonder enige voorafgaande aankondiging door hem aan deze, geleverde goederen, die nog niet door deze aan hem betaald zijn, meteen tot zich te nemen.
20.3. Zolang een opdrachtgever een door Vloerentopper aan deze geleverd goed onbetaald laat, is deze niet gerechtigd tot het verrichten van enige daad van beschikking met betrekking tot dat goed, zoals bijvoorbeeld het verpanden van het desbetreffende goed.

Artikel 21. “Wanprestatie” en ontbinding.
21.1. Bij elk niet nakomen van een opdrachtgever, zoals met hem werd overeengekomen, zal deze zonder voorafgaande ingebrekestelling met betrekking daartoe ten opzichte van Vloerentopper in gebreke zijn.
21.2. Onverminderd het in het Burgerlijk Wetboek te dien aanzien bepaalde komt aan Vloerentopper bij elk niet nakomen van een opdrachtgever het recht toe om het nakomen van hem verbintenissen voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst op te schorten, dan wel om deze, al dan niet gedeeltelijk, buitengerechtelijk te ontbinden.
21.3. In een geval dat een opdrachtgever in een staat van surséance van betalingsfaillissement, of liquidatie komt te verkeren, ons land metterwoon verlaat, zijn onderneming vervreemdt, dan wel bij beslaglegging(en), is het in het tweede lid van dit artikel geformuleerde eveneens van toepassing. Indien zich één of meerdere van deze gevallen voordoen zullen alle vorderingen, die Vloerentopper alsdan op een dergelijke opdrachtgever zal hebben, ter stond door hem op deze opeisbaar zijn.

Artikel 22. Betalingen.
22.1. Elke aan Vloerentopper door een opdrachtgever verschuldigde betaling dient, tenzij schriftelijk anders tussen hem en deze is overeengekomen, een aanbetaling te worden gedaan bij sluiten van de overeenkomst. De hoogte van de aanbetaling wordt in samenspraak met de opdrachtgever door Vloerentopper vastgesteld. De restantbetaling door de opdrachtgever dient direct te worden gedaan bij oplevering.
22.2. Indien door Vloerentopper met de opdrachtgever een betaling op rekening is overeengekomen, dan geldt er een betalingstermijn van 14 dagen na oplevering door Vloerentopper. Bij elke overschrijding van een opdrachtgever van de hierin gestelde betalingstermijn is Vloerentopper gerechtigd om aan deze vanaf de datum van facturering over het bedrag van de factuur een rente van 1% per maand in rekening te brengen.
22.3. Bij elke overschrijding van een opdrachtgever van de hierin gestelde betalingstermijn is Vloerentopper voorts gerechtigd om van deze de betaling te vorderen van alle kosten, die door hem buiten zowel als in rechte gemaakt dienen te worden om de voldoening van hem vordering(en) te verkrijgen, waaronder in elk geval zijn begrepen de honoraria van eventuele door hem ingeschakelde advocaten, incassobureaus of gerechtsdeurwaarders.
22.4. Door Vloerentopper te maken buitengerechtelijke kosten worden minimaal, onverminderd de vanwege een overschrijding van de betalingstermijn te betalen rente, gesteld op 15% van de hoofdsom per geval. Indien de werkelijk te maken, dan wel gemaakte, buitengerechtelijke kosten hoger liggen dan 15%, dan is Vloerentopper gerechtigd om in een voorkomend geval het totaalbedrag van deze werkelijke buitengerechtelijke kosten aan een opdrachtgever in rekening te brengen.
Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepaald dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding tot betaling van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. Indien de opdrachtgever niet BTW plichtig is geldt zonder meer de verhoging van de incassokosten met BTW.

De geldende tarieven voor incassokosten zijn:

  • Minimumtarief € 40,00
  • 15% over eerste € 2.500,00
  • 10% over volgende € 2.500,00
  • 5% over volgende € 5.000,00
  • 1% over de volgende € 190.000,00
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 23. Geschillen.
Elk geschil dat zich tussen een opdrachtgever en Vloerentopper zal voordoen zal, met uitsluiting van elk ander gerechtelijk forum, ter beslechting daarvan aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd. Indien niet anders dwingendrechtelijk bepaald, is de rechter van de woonplaats van Vloerentopper aangewezen om van een dergelijk geschil kennis te nemen.

Belangrijke voorwaarden voor het leggen:
De vloer moet goed vlak zijn.
De vloer moet schoon zijn (ook na het stuken van de muren).
De vloer moet blijvend droog zijn.
De vloer moet -wanneer het een houten ondervloer betreft- goed dragend (niet verend) zijn.
De vloer moet vrij van schroeven en spijkers zijn.
Eventuele hoogteverschillen zijn weggescheurd of – geschaafd.
Vlak een oneffen houtenvloer met spaanplaat 12 mm dikte uit met een onderlinge ruimte van 5mm. 
Bij een ruimte langer dan 12 meter en breder dan 6 meter is het aan te bevelen om een bewegingsvoeg aan te leggen. 
Bij overzetplinten moeten de oude plinten verwijderd zijn.

Back to Top
Cookies Melding Wij gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.